• Gratis levering vanaf 50€
 • Gratis levering vanaf 50€
 • Gratis levering vanaf 50€
 • Gratis levering vanaf 50€
 • Gratis levering vanaf 50€
/

Juridische kennisgeving

Alegemene Gebruiksvoorwaarden van de Website www.svr.com

Wij heten onze bezoekers welkom op deze Website van het merk SVR en toegankelijk via het volgende URL-adres: https://www.svr.com (hierna de "Website" genoemd). Wij nodigen u uit om de onderhavige Juridische kennisgeving en algemene voorwaarden, die de raadpleging van deze Website regelen, aandachtig te lezen. Wanneer u de Website gebruikt, betekent dit dat u de bepalingen aanvaardt. Als u minderjarig bent, is de toestemming van uw ouders of voogden (die deze bepalingen eerder hebben aanvaard) nodig.

I. EIGENDOM EN HOSTING VAN DE WEBSITE

Uitgever: LABORATOIRES SVR
SAS met een kapitaal van 17.501.502 €
Wiens hoofdkantoor gevestigd is te ZAC DE LA TREMBLAIE, 2 RUE DE LA MARE A BLOT 91220 LE PLESSIS PÂTE - Frankrijk
Ingeschreven in het RCS Evry B 617 080 098
Tel: + 33 (0)1 69 11 70 70
Hierna genoemd "LABORATOIRES SVR"
Directeur van de publicatie: Marketingafdeling SVR
Redactiemanager: Marketingafdeling SVR

De Website is ontworpen door het agentschap Shopify Plus - Unique Paris, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 33, rue d'Hauteville, 75010 Parijs, Frankrijk. https://unique.paris/

De Website wordt gehost door: Shopify Inc

II. DOEL VAN DE WEBSITE

De SVR Website is opgezet om u informatie te verstrekken over LABORATOIRES SVR, haar waarden, haar vestigingen, haar communicatie en haar dermocosmetische producten.

Deze voorwaarden bevatten de gebruiksvoorwaarden van de Website die u aanvaardt door deze Website te raadplegen.

Deze Website is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wetgeving.

Bijgevolg wijst LABORATOIRES SVR alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de informatie op deze Website niet in overeenstemming is met de bepalingen van andere landen waar bepaalde internetgebruikers die de genoemde Website raadplegen verblijven, met inbegrip van het geval dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in de genoemde landen of niet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

III. INHOUD VAN DE WEBSITE

a) Verplichting van LABORATOIRES SVR
LABORATORIES SVR verbindt zich ertoe te controleren of de inhoud van haar Website in overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen en te streven naar correcte en actuele informatie.

LABORATOIRES SVR garandeert echter geenszins dat de informatie te allen tijde juist, volledig en up-to-date is en kan de juistheid of permanente volledigheid van alle informatie op de Website niet garanderen. Bijgevolg wijst LABORATOIRES SVR alle verantwoordelijkheid af voor elke informatie, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de op haar Website beschikbare informatie. De op deze Website gepresenteerde foto's van SVR-producten zijn niet contractueel. Zij verbindt zich er ook toe geen lasterlijke gegevens, gegevens die inbreuk maken op de rechten van derden of onwettige gegevens te verspreiden.

Wij nodigen u uit om eventuele fouten die u opmerkt te melden op het volgende adres: webmaster@labo-svr.com. Wij zullen trachten deze zo snel mogelijk te corrigeren.

b) Informatie over de presentatie van producten

De presentatie van producten op de Website is bedoeld als een algemene presentatie van het gamma van het merk SVR en vormt geen commercieel aanbod. Geen enkele informatie op de Website is contractueel bindend.

De informatie op deze Website is uitsluitend ter informatie. Bijgevolg kunnen de raadpleging van de Website, de presentatie en de beschrijving van de producten en het strikt cosmetisch advies u geenszins vrijstellen van de raadpleging van een gezondheidswerker (arts, dermatoloog, apotheker, enz.) die als enige bevoegd is om u een aan uw situatie aangepast advies te geven.

Bijgevolg mag de informatie op de Website niet worden gebruikt om medisch advies te verstrekken en mag deze niet worden gebruikt ter vervanging van een consultatie van een gezondheidsdeskundige.

c) Het gebruik van links

Elke derde die links naar de Website wenst te plaatsen, moet vooraf schriftelijke toestemming van LABORATOIRES SVR krijgen. Elk verzoek om toestemming moet worden gericht aan het volgende adres: webmaster@labo-svr.com

Wij informeren u dat externe sites met een link naar deze Website niet onder onze controle vallen en dat hun huidige of toekomstige inhoud buiten onze controle valt. De op de Website aanwezige links vormen dus noch een goedkeuring door LABORATOIRES SVR, noch een partnerschap. U bent zelf verantwoordelijk voor het raadplegen ervan.

Bijgevolg kan LABORATOIRES SVR niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van intellectuele eigendomsrechten die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot een pagina via een link.

d) Gebruik van "cookies"

Wanneer u op de Website surft, kan informatie op uw lokale harde schijf worden opgeslagen in zogenaamde "cookies".

Deze “cookies” worden maximaal twee jaar bewaard.

Wij raden u aan het opslaan van cookies toe te staan om de volledige functionaliteit van de Website te kunnen benutten. Niettemin informeren wij u dat u, overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet "Informatica en Vrijheid", de mogelijkheid hebt de registratie van cookies te weigeren door de parameters van uw computer met betrekking tot de internetbrowser te wijzigen.

e) downloadbare inhoud

Wij kunnen u op deze Website inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden en waarvoor u toestemming hebt om deze te downloaden, onder voorbehoud van gebruik in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Wij verlenen u hierbij, gratis en voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud uitsluitend voor uw persoonlijke en privédoeleinden te gebruiken. Elke derde die de downloadbare inhoud wil reproduceren, wijzigen, weergeven of verspreiden moet vooraf schriftelijke toestemming hebben van LABORATOIRES SVR.

Alle verzoeken om toestemming moeten worden gericht aan het volgende adres : webmaster@labo-svr.com

IV. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het geheel van deze Website, met name de afbeeldingen, teksten, video's, logo's, merken, tabellen, iconografische en fotografische voorstellingen en downloadbare documenten op de Website, zijn het exclusieve eigendom van LABORATOIRES SVR en zijn onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

Alle hierboven vermelde elementen zijn eigendom van LABORATOIRES SVR of komen voort uit rechten die haar specifiek zijn toegekend.

De genoemde handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken.

Bijgevolg behoudt LABORATOIRES SVR zich het recht voor elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, ook in het kader van strafrechtelijke procedures.

De reproductie, weergave, publicatie, vertaling, verzending of verspreiding, met name voor commerciële doeleinden, van het geheel of een deel van deze Website (en met name de merken, logo's of afbeeldingen), op welke drager dan ook, is derhalve formeel verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiedirecteur, die bereikbaar is op het volgende adres : publication@labo-svr.com

Het reproduceren, downloaden, weergeven en afdrukken van alle op de Website gepubliceerde informatie is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor privégebruik

De raadpleging van de Website verleent de gebruiker geen ander recht dan het raadplegen van de Website voor strikt persoonlijk en privégebruik zonder commercieel oogmerk.

V. VERANTWOORDELIJKHEID

LABORATOIRES SVR wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke informatie, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de op haar internetsite beschikbare informatie, met de precisering dat de op deze Website gepresenteerde foto's van SVR-producten niet contractueel zijn.

LABORATOIRES SVR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen..

LABORATOIRES SVR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op deze Website.

LABORATOIRES SVR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van deze Website dat kan leiden tot schade of virussen die de computerapparatuur van de gebruiker of enig ander eigendom kunnen infecteren.

Meer in het algemeen kan LABORATOIRES SVR in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aard, oorsprong of gevolgen die voortvloeit uit het gebruik van haar Website of andere daaraan gekoppelde sites en/of vanwege de onmogelijkheid om de Website te gebruiken of te raadplegen.

De Website is normaal gezien 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Om redenen van onderhoud, computer- of technische problemen of elk ander geval van overmacht heeft LABORATOIRES SVR echter het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de hele Website of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te annuleren.

VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

SVR LABORATORIES hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en wil de gebruikers die de Website bezoeken verzekeren dat hun privacy wordt beschermd. Het doel van dit artikel is de Klant te informeren over de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens, d.w.z. gegevens die hem/haar direct of indirect kunnen identificeren, alsmede over diens rechten met betrekking tot deze verwerking. De gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat de registratie en het gebruik van de Website leiden tot het verzamelen en automatisch verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, waarvan het gebruik onderworpen is aan de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de individuele vrijheden.

De klantinformatie die wij verzamelen helpt ons om uw winkelervaring te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten en promotionele aanbiedingen, onze gegevens bij te houden en bij te werken en zo uw accounts bij ons te beheren, en u producten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

De aldus verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn met name de volgende:

(i) informatie verstrekt bij de registratie,

(ii) informatie met betrekking tot de interacties van de Klant met de Website,

(iii) inhoud opgeslagen in de zone "Mijn Account",

(iv) technische gegevens zoals de door de Klant gebruikte 'URL of diens IP-adres.

De verplichte antwoorden, zonder welke de gebruiker  geen toegang krijgt tot de Website, worden als zodanig vermeld op het registratieformulier van de Website. De aldus verzamelde informatie wordt onderworpen aan computerverwerking met als doel de gebruiker in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de Website door toegang te krijgen tot de diensten, contact op te nemen met LABORATOIRES SVR of een bestelling te plaatsen. Overeenkomstig de geldende bepalingen beschikt de gebruiker over het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem/haar betreffende gegevens. Hij/zij heeft ook het recht om specifieke of algemene richtlijnen te formuleren betreffende het bewaren, verwijderen en meedelen van zijn/haar gegevens na diens dood, waarvan hij/zij gebruik kan maken door te schrijven naar het volgende adres: LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Parijs - Frankrijk of per e-mail naar dpo@ydes-avocats.com 

Dit verzoek moet door de gebruiker zijn ondertekend en zijn contactgegevens vermelden. De uitoefening van deze rechten vereist een bewijs van de identiteit van de gebruiker.

Daarenboven biedt LABORATOIRES SVR al haar gebruikers nieuwsbrieven per e-mail aan, waarop zij zich kunnen abonneren door hun e-mailadres in te vullen en het voorziene vakje aan te vinken.

Indien een gebruiker dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kan hij/zij zich te allen tijde verzetten door op de daartoe bestemde link te klikken die in elke nieuwsbrief aanwezig is.

De aldus verzamelde e-mailadressen worden verwerkt voor de verzending van de nieuwsbrief van LABORATOIRES SVR. Personen die zijn ingeschreven voor de nieuwsbrief hebben het recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de hen betreffende gegevens door een brief te sturen naar het volgende adres: LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Parijs - Frankrijk. Het gebruik van deze gegevens is exclusief voorbehouden aan LABORATOIRES SVR. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de Persoonsgegevens die de gebruiker aan LABORATOIRES SVR doorgeeft, zijn van essentieel belang, en LABORATOIRES SVR zal zich inspannen om deze gegevens te beveiligen door alle middelen waarover zij beschikt in te zetten om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en met name te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Om beter aan de verwachtingen van de Klant te voldoen, kan LABORATOIRES SVR bepaalde informatie delen met zijn dienstverleners, die gekwalificeerd worden als "onderaannemers" in de zin van de voornoemde wet (bijvoorbeeld voor het leveren van IT-diensten, klantendiensten). Strenge en passende fysieke, organisatorische, procedurele, technische en personeelsmaatregelen waarborgen de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens. In alle andere gevallen mogen persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. LABORATOIRES SVR preciseert dat het niet van plan is de Persoonsgegevens van de gebruiker te verkopen of te commercialiseren.

De persoonsgegevens die door LABORATOIRES SVR worden verzameld in het kader van het aanmaken van een klantenaccount en het plaatsen van een bestelling van producten, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van de bestellingen en de daaraan verbonden rechten (garanties, enz.), voor het beheer van de commerciële prospectie, enz.

Sommige van deze persoonsgegevens worden eveneens door LABORATOIRES SVR bewaard binnen de door de wetgeving opgelegde termijnen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen

Duur van de bewaring van de persoonsgegevens door LABORATOIRES SVR
De aangegeven duur betreft de duur van de bewaring in de actieve database en in de interne archieven

Gegevens van uw klantenaccount
3 jaar na uw laatste contact met LABORATOIRES SVR

Gegevens van uw bestellingen
10 jaar na het plaatsen van de bestelling

Identificatiedocument meegedeeld in het kader van de uitoefening van de rechten van ondervraging, toegang, rectificatie en verzet
1 jaar vanaf de datum van ontvangst door LABORATOIRES SVR

Bankkaartgegevens die u hebt gekozen om te memoriseren op onze Website (met uitzondering van cryptogrammen)

Geldigheidsdatum + 1 dag (onder voorbehoud van de hieronder vermelde bewaartermijnen)

Bankkaartgegevens, al dan niet gememoriseerd (met uitzondering van cryptogrammen), met het oog op het beheer van eventuele klachten

Voor onmiddellijke debetkaarten: 13 maanden vanaf de datum van betaling

Voor debetkaarten met uitgestelde betaling: 15 maanden vanaf datum

VII. WIJZIGING VAN DE SITE EN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij informeren onze gebruikers dat wij de informatie, inhoud en/of gebruiksvoorwaarden van deze Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen.

Deze wijzigingen kunnen worden aangebracht om te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving en/of om de Website verder te ontwikkelen.

VIII. GESCHILLENRESOLUTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Website is het recht van de Franse Republiek van toepassing.

Elke onenigheid of geschil met betrekking tot de Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de vestigingsplaats van LABORATOIRES SVR. 

Adres:

LABORATOIRES SVR
ZAC de La Tremblaie
2 rue de la Mare à Blot
91220 Le Plessis-Pâté
Frankrijk
Tel: +33(0)1 69 11 70 70
Fax: +33 (0)1 69 11 70 77
hello@svr.com
© 2018 LABORATOIRES SVR 

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief ?
-15% korting op uw eerste bestelling!
Juridische kennisgeving
Uw e-mailadres wordt door Laboratoire SVR verwerkt om u onze nieuwsbrief en onze commerciële aanbiedingen toe te sturen. U hebt het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om richtlijnen op te stellen voor de behandeling van uw gegevens na uw overlijden. Zie voor meer informatie ons Privacybeleid.
Gratis levering
Gratis levering
vanaf een aankoop van 50€
3 gratis monsters
3 gratis monsters
van een selectie van producten
Klantenservice
Klantenservice
hello@svr.com
Betaalmethoden
Betaalmethoden
Visa, MasterCard,
Amex, PayPal, Apple Pay, Klarna
Uw winkelwagen 0
 • Gratis levering

  50,00 €
 • Guasha

  60,00 €
 • Ampoule B3 10ml

  80,00 €
(of x)
- +
Verwijderen
Ja Geen
Translation missing: nl.cart.samples_label
Uw winkelwagen is leeg: het is tijd om deze te vullen!
U wilt ook
[B3] Masque Hydra Intensif
[B3] Masque Hydra Intensif
12ml
7,90 €
SEBIACLEAR Active Gel
SEBIACLEAR Active Gel
40ml
18,40 €
[B3] Essence Hydra
[B3] Essence Hydra
150ml
31,50 €