Charte Vie Privée

Preambule

- Dit privacybeleid is een integraal onderdeel van de Algemene voorwaardenDe definities die in laatstgenoemde richtlijn worden gebruikt, worden in dit privacybeleid hergebruikt.

- Het doel van dit Privacybeleid is om Klanten te informeren over de manier waarop hun Persoonsgegevens van de Website worden verzameld, hoe deze worden verwerkt door de Gegevensverwerker en tenslotte de rechten die Klanten hebben met betrekking tot deze verwerking zoals hieronder gedefinieerd.

 

Definities

- De volgende termen, die in dit Privacybeleid in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, hebben de volgende definitie:

Intermediaire archivering :

de verwijdering van Persoonsgegevens die voor de verantwoordelijke voor de verwerking nog van administratief belang zijn (zoals in geval van een geschil en/of een wettelijke verplichting) in een aparte databank, die logisch of fysiek gescheiden is en waarvan de toegang in ieder geval beperkt is. Dit archief is een tussenstap vóór de verwijdering of anonimisering van de Persoonsgegevens in kwestie;

CG:

 

betekent de Algemene Voorwaarden;

Privacybeleid :

betekent het huidige privacy- en beschermingsbeleid van de Persoonsgegevens van de Klanten dat door de Gegevensverantwoordelijke wordt uitgevoerd;

Cliënt:

de natuurlijke persoon van ten minste 15 jaar die op de Website surft en wiens verwerking van Persoonsgegevens door de Gegevensverwerker wordt geregeld door het Privacybeleid. In dit opzicht garandeert de Klant, indien hij of zij jonger is dan 15 jaar, de toestemming te hebben verkregen van de houder van het ouderlijk gezag met betrekking tot de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in het Privacybeleid;

Rekening:

betekent de persoonlijke account van de Klant, toegankelijk op de Website door middel van persoonlijke identifiers, vertrouwelijk voor de Klant die hij niet aan een derde kan meedelen, en van waaruit hij een bestelling kan plaatsen;

Gegevens of Persoonsgegevens:

betekent de persoonsgegevens van de Klant, zoals gedefinieerd in de Verordening Persoonsgegevens, die door de Gegevensverwerker worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de Website;

Specifieke rechten :

betekent de rechten die door de Verordening Persoonsgegevens aan de Klanten worden toegekend met betrekking tot de verwerking van hun Persoonsgegevens en die zijn uitgewerkt in artikel 9 van het Privacybeleid;

Verordening persoonsgegevens :

de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, ter uitvoering van de EU-verordening van 27 april 2016, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 4 mei 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (bekend als "RGPD " voor Algemene Verordening Gegevensbescherming) ;

Verantwoordelijke voor de verwerking :

de onderneming waarnaar in de hier toegankelijke juridische mededeling wordt verwezen: Wettelijke kennisgeving ;

Website :

betekent de internetsite waarop dit privacybeleid wordt gehost;

Terminal(s):

betekent de hardware-uitrusting (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die door de Klant wordt gebruikt om de Website te raadplegen of te bekijken.


De rechtsgrondslag voor de verwerking


- In overeenstemming met de Verordening Persoonsgegevens worden de in dit Privacybeleid aangewezen verwerkingen ondersteund door een specifieke rechtsgrondslag.

- • De Klant heeft ingestemd met de verwerking van zijn Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- De Website heeft de uitdrukkelijke toestemming van de Klant gevraagd om een specifieke verwerking uit te voeren die tijdens het verzamelen van de toestemming is toegelicht.

- • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Klant partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de Klant zijn genomen.

- Om de Website te gebruiken en van zijn diensten gebruik te maken, heeft de Klant aanvaard ten minste de GTC. Deze documenten formaliseren een contractuele relatie tussen de Klant en de Verantwoordelijke voor de verwerking, en dienen met name als rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens van de Klant door de Verantwoordelijke voor de verwerking.

- Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een aantal verwerkingen die verband houden met de uitvoering van de contractuele relatie tussen de Klant en de verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de doeleinden nader worden omschreven in punt 4 - De doeleinden van de verwerkingen.

- • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan zij is onderworpen.

- De verwerking van Persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Gegevensbeheerder onderworpen zou zijn, bijvoorbeeld de bewaring van toegangslogs tot de Website, in overeenstemming met Decreet nr. 2011-219 van 25 februari 2011 betreffende de bewaring en mededeling van gegevens die de identificatie mogelijk maken van elke persoon die heeft bijgedragen aan de creatie van online geplaatste inhoud.

- • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de Klant die bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, met name wanneer de Klant een kind is.

- De verantwoordelijke voor de verwerking kan een legitiem belang hebben dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant rechtvaardigt, zoals de verwerking van gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor fraudepreventie.

- In dat geval vergewist de verantwoordelijke voor de verwerking zich ervan dat de verwerking in kwestie noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigd belang en beoordeelt hij de gevolgen van een dergelijke verwerking voor de Klant, met name door rekening te houden met de aard van de verwerkte Gegevens en de wijze waarop zij worden verwerkt.

- De verantwoordelijke voor de verwerking ziet erop toe dat het belang of de fundamentele rechten en vrijheden niet worden geschaad door de klant te allen tijde de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking die in dit privacybeleid wordt beschreven, alsmede zijn of haar specifieke rechten uit te oefenen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn uiteengezet in paragraaf 10 - Uitoefening van de specifieke rechten van klanten.

De doeleinden van de verwerking

De Persoonsgegevens van de Klant zijn noodzakelijk om hem/haar in staat te stellen toegang te krijgen tot de Website, deze te gebruiken en te verbeteren, en zullen/mogen door de Gegevensbeheerder niet voor andere doeleinden worden gebruikt:

• Effectuer les opérations relatives à sa relation commerciale avec le Client, c’est-à-dire concernant les factures, la comptabilité, le suivi de la « relation client » avec un Client, telles que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des réclamations, l’utilisation du Site Internet et plus généralement des services, etc. ;

• Personnaliser sa communication pour les Clients, notamment par les courriers électroniques d'information, en fonction de ses préférences constatées, de son utilisation des services et/ou du Site Internet ;

• Permettre le suivi de la livraison des produits et la passation d’une commande;

• La réalisation d'opérations de sollicitations commerciales ;

• L’élaboration de statistiques commerciales, d’analyses et d’outils marketing (notamment classification, score, etc.) ;

• Permettre l’accès au Compte par le Client et lui fournir toutes les informations y figurant telles que ses commandes, son carnet d’adresses, les produits qu’il a enregistrés ;

• L’optimisation de la navigation du Client sur le Site Internet par la mémorisation de ses préférences et la simplification des éventuels achats ultérieurs sur le Site Internet ;

• La gestion des demandes d’exercice des Droits Spécifiques dans les conditions du paragraphe 10 – Exercice des Droits Spécifiques des Clients ;

• La gestion du service après-vente ;

• La gestion des impayés et du contentieux ;

• La gestion des commentaires des Clients sur le Site Internet ;

• La prévention d’un contentieux avec le Client ;

• La lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent ; et

• Le respect de ses obligations légales, notamment d’ordre comptable et fiscal.

Le stockage des Données Personnelles
• Le Site Internet est hébergé auprès de la société dont les coordonnées sont disponibles en cliquant ici : Mentions légales.

• Toutes les précautions ont été prises pour stocker les Données Personnelles des Clients dans un environnement sécurisé et empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Les informations transmises par le soin du Client ne seront jamais transmises à des tiers dans un but commercial ni vendues ni échangées.

La collecte des Données Personnelles sur le Site Internet

- De Verantwoordelijke verzamelt, op het moment van het aanmaken van een Account en vervolgens bij de geleidelijke voltooiing ervan, de volgende Persoonsgegevens die de Klant invult of die hij spontaan meedeelt tijdens zijn navigatie en die bewaard worden voor een duur van drie (3) jaar, in actieve basis, vanaf de laatste verbinding van de Klant met de Internetsite:

- Naam,
- Voornaam,
- E-mail adres,
- Postadres voor levering,
- Factuuradres,
- Bedrijfsnaam, indien van toepassing,
- De inhoud opgeslagen in de rekening van de Klant,
- Indien van toepassing, de reden(en) voor de uitsluiting (alle elementen die het mogelijk maken het gedrag van minder dan een maand geleden aan te tonen en die de uitsluiting rechtvaardigen),
- de verbindingsgegevens (datum, tijdstip, IP-adres, geraadpleegde pagina's) van de Klant tijdens zijn navigatie op de Website

De bovengenoemde Persoonsgegevens worden ook gedurende twee (2) jaar in tussentijdse opslag bewaard overeenkomstig de gemeenschappelijke verjaringstermijn.

- Facturen ;
- Informatie over een bestelling;
- Bedrag van de verrichte transacties en de datum en het tijdstip van deze transacties

Bovengenoemde Persoonsgegevens worden ook gedurende zeven (7) jaar in tussentijdse opslag bewaard, in overeenstemming met de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van de Gegevensverwerker.

- Alle Persoonsgegevens die als zodanig zijn aangegeven in het formulier voor het aanmaken van een Account zijn van essentieel belang om te kunnen profiteren van de diensten van de Gegevensbeheerder.

- Indien van toepassing zal de verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer de Klant zijn specifieke rechten uitoefent, een kopie van het in artikel 2 bedoelde identiteitsbewijs van de Klant verzamelen en deze bewaren gedurende een periode van één (1) jaar op actieve basis vanaf de datum van ontvangst.

Ontvangers of categorieën van ontvangers, indien van toepassing

 

Categorieën van ontvangers van gegevens

 

Doel van de voorgestelde overdracht

Hosting dienstverlener

Hosting van de website

Dienstverlener voor ontwikkeling en beheer van websites

Beheer van de "backoffice" van de Website en beheer van de database met de Persoonsgegevens van de Cliënten

Integrator en computer onderhoud

Om te zorgen voor het onderhoud op afstand van het informatiesysteem van de verantwoordelijke voor de verwerking, met inbegrip van de website

Uitgever van de software voor klantenbeheer

Beheer van klantenrelaties mogelijk maken

Dienstverlener voor e-mail routing

Inschakelen van het versturen van nieuwsbrieven

Telephone Flow Manager

Toezicht op verschillende oproepen en telefoonstromen mogelijk maken

Ondersteuning bij het beheer van de waakzaamheid van de klant en van klachten

Verbetering van het beheer van klachten van klanten en waarborging van de veiligheid van het materiaal

Dienstverlener op het gebied van audit en naleving van de regelgeving

Ervoor zorgen dat het informatiesysteem in overeenstemming is met de regelgeving inzake medische en cosmetische producten

Dienstverlener voor elektronisch documentenbeheer

Elektronisch beheer van facturen

Uitgever van economische analyse-instrumenten

Verkoopvoorspelling mogelijk maken

Sociale netwerken en reclamediensten, inclusief beheer van sociale netwerken

Beheer van de communicatie op de website Facebook en de mobiele applicatie Instagram

Referentiedienst en statistische instrumenten

Zorgen voor de referentiëring van de website en de analyse van de websitegegevens

Communicatiebureau

Communicatieadvies ontvangen

Leverancier van cookiebeheer

Het verzamelen van de toestemming van de Cliënten voor het plaatsen van cookies en de daaropvolgende herkenning van de Cliënt en zijn toestemming

Betalingsdienstaanbieder

Betalingen op de Website toestaan

Editor van software voor logistiek magazijnbeheer

Maak de verbinding van het computersysteem met de magazijnen mogelijk

Pakketbezorger

Om de verzending van de door de Klanten bestelde producten mogelijk te maken

 

- In geval van overdracht van Persoonsgegevens aan een ontvanger die gevestigd is in een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort en ten aanzien waarvan de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen, verbindt de Verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe alle passende garanties te bieden voor de volledige rechtmatigheid van de overdracht, door ervoor te zorgen dat de Klanten afdwingbare rechten en rechtsmiddelen hebben ten aanzien van de ontvanger en door de voorafgaande en specifieke toestemming van de Klant te verkrijgen voor de genoemde overdracht van Persoonsgegevens.

- De verantwoordelijke voor de verwerking zal de voorafgaande en specifieke toestemming van de Klant voor de overdracht van zijn Persoonsgegevens niet verkrijgen indien:


- de verantwoordelijke voor de verwerking zorgt:
- om modelcontractbepalingen aan te gaan met de ontvanger van de Persoonsgegevens, zoals voorgesteld door de Europese Commissie; of
- dat de ontvanger van de Persoonsgegevens onderworpen is aan de beginselen van de privacyschild (voor overdrachten naar de Verenigde Staten); of
- alle passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie rechtmatig is, in overeenstemming met de Verordening Persoonsgegevens.

- of indien een dergelijke overdracht noodzakelijk is :
- de nakoming van verplichtingen met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte ;
- de uitvoering van een contract tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de ontvanger, op verzoek van de Cliënt;
- de sluiting of uitvoering van een overeenkomst die, in het belang van de betrokkene, tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de ontvanger is of moet worden gesloten.

Veiligheid van internettransacties

- In overeenstemming met de AVG, maakt de Website gebruik van de technologie van de vennootschap STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD, om de bankverrichtingen van de Klanten te beveiligen.
- Zo worden bij de betaling op de Website de bankgegevens van de Klant versleuteld doorgegeven aan STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.
- Om zijn rechten uit te oefenen zoals bepaald in paragraaf 9 - Specifieke rechten, met betrekking tot zijn kredietkaartgegevens, wordt de Klant verzocht rechtstreeks contact op te nemen met STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.

Specifieke rechten

- In overeenstemming met de verordeningen inzake persoonsgegevens kan de Klant te allen tijde aanspraak maken op de volgende specifieke rechten op/van :

- toegang,
- rectificatie,
- wissen,
- beperking van een behandeling,
- draagbaarheid,
- oppositie,
- post-mortem instructies,

- Toegangsrechten

- De Klant kan van de Verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging krijgen of zijn Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, toegang tot deze Persoonsgegevens, alsmede de volgende informatie:
- de doeleinden van de verwerking ;
- categorieën van Persoonsgegevens;
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld;
- indien mogelijk, de periode gedurende welke Persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen;
- het bestaan van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking rectificatie of wissing van Persoonsgegevens te verlangen, of om beperking van de verwerking van zijn Persoonsgegevens, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
- het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit die toezicht houdt op persoonsgegevens (in Frankrijk is dat de CNIL);
- wanneer Persoonsgegevens niet bij de Klant worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de klant;

- Wanneer Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft de Klant het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot een dergelijke doorgifte.

- De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

- De verantwoordelijke voor de verwerking kan betaling verlangen van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor alle extra kopieën die door de Klant worden aangevraagd of in geval van een verzoek om toezending van Persoonsgegevens op papier en/of fysieke media.

- Wanneer de Klant een aanvraag langs elektronische weg indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de Klant anders verzoekt.

- Het recht van de Klant om een kopie van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen zal geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

- Recht op correctie

- De Klant heeft de mogelijkheid om van de Verantwoordelijke voor de verwerking zo spoedig mogelijk de rectificatie te verkrijgen van de hem betreffende Persoonsgegevens die onjuist zijn. Hij heeft tevens de mogelijkheid te verlangen dat de onvolledige Persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

- Wissen van rechten
- De Klant heeft het recht om van de Gegevensverwerker te verkrijgen dat de hem betreffende Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden gewist wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
- De Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins door de Gegevensverwerker werden verwerkt;
- De Klant heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
- De Klant oefent zijn recht van verzet uit onder de hieronder uiteengezette voorwaarden en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking;
- De Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- De Persoonsgegevens zijn verzameld bij een kind.

- Verjaringsrechten
- De Klant heeft de mogelijkheid om van de Controller de beperking van de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
- De Gegevensverwerker verifieert de juistheid van de Persoonsgegevens nadat de Klant de juistheid van de Persoonsgegevens heeft betwist,
- De verwerking is onwettig en de Klant maakt bezwaar tegen het wissen van de Persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
- De Gegevensverwerker heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn nog steeds noodzakelijk voor de Klant om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- De Klant heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking onder de hieronder vermelde voorwaarden en de verantwoordelijke voor de verwerking gaat na of de nagestreefde legitieme redenen zwaarder wegen dan de aangevoerde redenen.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid
- De Klant heeft de mogelijkheid om van de Gegevensverwerker de hem betreffende Persoonsgegevens te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat wanneer:
- De verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, of op een overeenkomst; en
- De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

- Wanneer de Klant zijn recht op overdraagbaarheid uitoefent, heeft hij het recht om de Persoonsgegevens rechtstreeks door de Verantwoordelijke voor de verwerking te laten overdragen aan een andere Verantwoordelijke voor de verwerking die hij zal aanwijzen wanneer dat technisch mogelijk is.

- Het recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens van de Klant mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

- Recht van bezwaar
- De Klant kan te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende Persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke. Laatstgenoemde zal de Persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende en legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Klant, of kan de Persoonsgegevens bewaren voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

- Richtlijnen post-mortem
- De Klant heeft de mogelijkheid om aan de Gegevensverwerker richtlijnen mee te delen betreffende het bewaren, het wissen en het meedelen van zijn Persoonsgegevens na zijn overlijden, welke richtlijnen ook kunnen worden geregistreerd bij " een gecertificeerde digitale betrouwbare derde partij». Deze richtsnoeren, of een soort " digitaal testament "De Cliënt kan een persoon aanwijzen om het contract uit te voeren; bij gebreke daarvan zullen de erfgenamen van de Cliënt worden aangewezen.
- Bij ontstentenis van instructies kunnen de erfgenamen van de Cliënt contact opnemen met de Gegevensverwerker om :
- om toegang te krijgen tot de verwerking van Persoonsgegevens waardoor " de organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene» ;
- mededeling ontvangen van de " digitale activa" of " gegevens die vergelijkbaar zijn met familieherinneringen, die kunnen worden doorgegeven aan erfgenamen". ;
- over te gaan tot de sluiting van het account van de Klant op de Website en zich te verzetten tegen de voortzetting van de verwerking van zijn Persoonsgegevens.

- In elk geval heeft de Klant de mogelijkheid om op elk moment aan de Verantwoordelijke voor de verwerking mee te delen dat hij niet wenst dat, in geval van overlijden, zijn Persoonsgegevens aan een derde worden meegedeeld.

Uitoefening van specifieke rechten van Klanten

- Deze specifieke rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

- Per e-mail naar het volgende adres dpo@ydes-avocats.com

- Per post naar het volgende adres

Laboratoires SVR
Service e-Boutique
79 rue de Miromesnil
75008 Paris

- Met het oog op de uitoefening van zijn specifieke rechten onder de bovengenoemde voorwaarden, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokkene vragen zijn identiteit te bewijzen door zijn naam, voornaam en e-mailadres te vermelden en zijn verzoek vergezeld te doen gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, alsmede van alle informatie of documenten aan de hand waarvan zijn identiteit kan worden geverifieerd.

- Binnen maximaal één (1) maand na de datum van ontvangst van het verzoek wordt de Klant een antwoord toegezonden.

- Indien nodig kan deze termijn met twee (2) maanden worden verlengd door de verantwoordelijke voor de verwerking, die de Cliënt daarvan in kennis zal stellen, rekening houdend met de complexiteit en/of het aantal verzoeken.

- In het geval dat de Klant verzoekt om verwijdering van zijn Persoonsgegevens en/of in het geval dat hij gebruik maakt van zijn recht om te verzoeken om verwijdering van zijn Persoonsgegevens, kan de Gegevensbeheerder deze niettemin bewaren in de vorm van Tussenopslag, voor de tijd die nodig is om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, of voor bewijskrachtige doeleinden gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

- • De Klant kan ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).

Wachtwoordbeveiliging

- De Gegevensverwerker neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veilige opslag van het wachtwoord van de Cliënt voor toegang tot zijn Account te verzekeren.

- De veiligheid van dit wachtwoord hangt echter ook af van het ontwerp ervan.

- Ook wordt de Klant eraan herinnerd dat zijn wachtwoord, om geldig te zijn, moet zijn samengesteld, a minimum 5 tekens, minstens 3 van de volgende 4 types: hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens.

- Er zijn mnemonics voor het maken van complexe wachtwoorden, zoals :

- Houd alleen de eerste letters van woorden in een zin aan; bijvoorbeeld, de zin " Een wachtwoord wordt onthouden! "komt overeen met het wachtwoord 1mdp@sr!
- Door het woord met een hoofdletter te schrijven als het een zelfstandig naamwoord is (bijv.: woord)
- Het behouden van leestekens (b.v. !)
- Uitdrukken van getallen met cijfers van 0 tot 9 (bijv. Een ->1)

De cookies die op de Terminal van de Klant worden geplaatst na zijn navigatie op de Website

- Op de Website worden cookies gebruikt.

- Een cookie is een stukje informatie dat op de Terminal wordt geplaatst en door de Klant wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.

- Cookies houden verband met het surfen van de Klant op de Website en maken het mogelijk te bepalen welke pagina's hij/zij heeft geraadpleegd, de datum en het tijdstip van raadpleging.

- Op geen enkel moment laten deze cookies de verantwoordelijke voor de verwerking toe om de Klant persoonlijk te identificeren.

- Deze cookies worden niet langer dan dertien (13) maanden bewaard op de Terminal van de Klant.

- Meer in het bijzonder staan de Persoonsgegevens die worden verzameld uit cookies die door de Gegevenscontroleur of derden zijn uitgegeven, toe:
- het opstellen van statistieken en volumes van bezoek en gebruik van de Website om het belang en de ergonomie van de diensten te verbeteren;
- om de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de Terminal van de Klant (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz;)
- om informatie te onthouden met betrekking tot een formulier dat door de Klant op de Website is ingevuld (registratie of toegang tot uw Account);
- om veiligheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld wanneer de Klant wordt gevraagd om na een bepaalde periode opnieuw verbinding te maken met de Website;
- de opvolging van de commerciële relatie met de Klant te verzekeren.

- Met behulp van cookies verzamelt en verwerkt de verantwoordelijke voor de verwerking alle of een deel van de volgende gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:
- Informatie met betrekking tot de Terminal van de Klant:
- Uw internetprovider (Orange, SFR, Bouygues, Free, enz.);
- Zijn reclame ID gekoppeld aan het besturingssysteem van zijn Terminal;
- Het IP-adres van zijn terminal ;
- De geolocatiegegevens van zijn Terminal ;
- Zijn taalvoorkeuren

- Informatie over zijn navigatie en gedrag op de Website:
- Statistieken over de raadpleging van de verschillende pagina's van de Website, de duur van de sessie;
- Het volledige URL-pad naar, via en vanaf de Website;

- Gegevens betreffende de Klant (naam en voornaam, leeftijd of leeftijdscategorie, geslacht, opgegeven en/of veronderstelde socio-professionele categorie, e-mailadres, enz.) die verband houden met zijn activiteit op het internet en die door derden (adverteerders, reclamebureaus, enz.) worden meegedeeld.

Cookies

 

Naam cookie

Uitgever

Functie

Duur van het verblijf op de terminal

__fbp

Facebook

Studie van het klantengedrag op de website en van de product- en verkoopprestaties

2 uur

_ga

Google

Studie van het klantengedrag op de website en van de product- en verkoopprestaties

13 maanden

_gid

Google

Studie van het klantengedrag op de website en van de product- en verkoopprestaties

24 uur.

cookielaw

Wordpress

Verzameling van toestemming voor het plaatsen van cookies

10 maanden

frontend

Magento

Identificeer de klant

24 uur.

Frontend-cid

Magento

Validatie van de klant account met Magento

24 uur.

pagePopup

Cookiebiot

De cookie-banner inschakelen

1 jaar

_dc_gtm_UA-22608096-1

Google

Identificatie van klanten en onderzoek naar het gedrag van klanten op de website

1 min.

_dc_gtm_UA-22608096-25

Google

Identificatie van klanten en onderzoek naar het gedrag van klanten op de website

1 min.

E-mail

SVR Laboratorium

Registratie van het e-mailadres dat door de Klant wordt gebruikt om zich te identificeren

2 maanden


Verzet tegen cookies

- De Klant wordt er bij zijn eerste bezoek op gewezen dat hij de mogelijkheid heeft om zich te verzetten tegen de registratie van cookies die nuttig zijn voor de werking van de Website, met name door zijn internetbrowser daartoe te configureren of door zijn keuzes op deze pagina uit te voeren (zie hieronder).

- De Klant surft op de Website en informatie kan worden opgeslagen of gelezen in zijn Terminal, afhankelijk van zijn keuzes.

- De klant vindt meer hulp op de speciale pagina's van zijn browser (hierna de meest gebruikte browsers):

- Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
- Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20désactiver%20les%20cookies
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

- De Klant kan zijn browser ook zo instellen dat hij een code verstuurt om aan websites aan te geven dat hij niet gevolgd wenst te worden ("Do No Track"-optie):

- Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11
- Safari™: http://support.apple.com/kb/PH11952
- Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/114836
- Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
- Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

- Maak gebruik van uw rechten:
Pas encore inscrit(e) à notre newsletter ?
-15% korting op je eerste bestelling!
Wettelijke informatie
Uw e-mailadres wordt door Laboratoire SVR verwerkt om u onze nieuwsbrief en onze commerciële aanbiedingen toe te sturen. U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, verzet en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw gegevens na uw overlijden. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.
Gratis levering
Gratis levering
vanaf 50€ van aankoop
3 gratis monsters
3 gratis monsters
uit een selectie van producten
Consumentendiensten
Consumentendiensten
hello@svr.com
Wijze van betaling
Wijze van betaling
Visa, MasterCard,
Amex, PayPal, Apple Pay, Klarna
Votre panier 0
  • TOPIALYSE REINIGINGSOLIE 55ML GRATIS

    60,00 €
  • PHYSIOPURE SCHUIMENDE GEL 50ML

    90,00 €
(soit x)
- +
Delete
Ja Geen
vertaling ontbreekt: en.cart.samples_label
Uw mand is leeg: het is tijd om hem te vullen!
U zult ook graag
SEBIACLEAR Actieve Gel
SEBIACLEAR Actieve Gel
40 ml
16,90 €
[B3] Essence Hydra
[B3] Essence Hydra
150ml
29,50 €